THE PHASES IN CHILDREN’S LIVES- NHỮNG GIAI ĐOẠN TRONG CUỘC SỐNG CỦA TRẺ


Children have different phases in their courses of life.

 From birth to 1 year old

•Your child depends totally on you, parents to feed & care for him.

Parents must set up routines in their sleeping & feeding times, to make their child feel secured and a balanced child.

Trẻ có những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời.

Từ sơ sinh đến 1 tuổi

•Trẻ phụ thuộc hoàn toàn vào ba mẹ cho ăn và chăm sóc cho trẻ.

Cha mẹ phải đặt ra một thói quen cho trẻ ăn và ngủ đúng giờ, để trẻ cảm thấy an toàn và cân đối.

THE FIRST PHASE – Giai đoạn đầu

Sweet, sweet DREAMS…

      See you in a few hours!

Ngủ ngon con yêu…

Gặp con sau vài giờ nhé!

THE ADVENTURE PHASE-Giai đoạn mạo hiểm

From 2 to 5 years old

•Your child enters his adventure phase, wanting to touch and go          everywhere new for him.

Parents must start to educate their child by putting boundaries around their child.

1. Remove every furniture or items that can hurt your child and remind him, the places he can go and where he can not go.

It is a lot of energy and attention to set up this 1st location boundary.

  Từ 2 đến 5 tuổi

•Khi con bạn bước vào giai đoạn này, trẻ muốn bước đi và chạm vào những thứ mới mẻ đối với trẻ.

Cha mẹ phải bắt đầu dạy dỗ trẻ bằng cách đặt ra những giới hạn xung quanh trẻ.

1.  Hãy dời đi tất cả những vất dụng có thể làm tổn thương trẻ và nhớ nhắc nhở trẻ những nơi trẻ đi được và chổ không đi được.

Sẽ mất rất nhiều công sức và sự chú ý để thiết lập ranh giới đầu tiên này.

2. Leave to your child to touch, what is not harmful and show him how to manipulate things.

You can buy educative toys so your child can touch and discover different forms, colors and sensations, to awaken his senses.

2. Hãy cứ để cho trẻ chạm vào những thứ không làm hại trẻ và chỉ cho trẻ cách chơi những đồ vât này.

Bạn có thể mua những đồ chơi mang tính giáo dục để con bạn có thể chạm vào và khám phá những hình dáng, màu sắc, cảm giác khác nhau nhằm phát triển giác quan của trẻ.

THE PRACTICE OF SHARING FOOD-Tập cho trẻ chia sẻ đồ ăn

3. It is the time, you must start to teach your child to share his food and to lend his toys.

 To train your child to socialize with others.

•It is not an easy task but you must start at 1, to teach your child to share his food, by giving him food and then, take his hand to give you food, like a game.

Do you want to taste my ice cream?

              Bạn có muốn ăn thử kem của mình không?

3. Đây là thời gian mà bạn phải bắt đầu dạy trẻ biết chia sẻ đồ ăn của mình và cho bạn khác mượn đồ chơi.

Huấn luyện cho trẻ biết cách ứng xử hòa nhập trong xã hội.

•Thật không phải là một nhiệm vụ dễ dàng nhưng bạn phải bắt đầu lúc 1 tuổi, để dạy trẻ biết chia sẻ đồ ăn, bằng cách cho trẻ đồ ăn rồi cầm tay trẻ đút đồ ăn cho bạn, giống như một trò chơi.

THE PRACTICE OF SHARING TOYS-Tập chia sẻ đồ chơi

Let’s play together!

Cùng chơi nào!

•Next step, teach your child to lend one of his toys, like you did with the food, as a game.

•Finally, bring your child to a play group with other kids and practice with him, lending his toys to others and getting new toys from other kids.

•    Bước tiếp theo, hãy dạy trẻ cho bạn mượn đồ chơi, giống như cách bạn dạy trẻ chia sẻ đồ ăn giống như một trò chơi.

•    Cuối cùng, hãy đưa con bạn đến khu vui chơi có những trẻ em khác để trẻ luyện tập, cho bạn khác mượn đồ chơi và chơi những đồ chơi mới từ trẻ khác.

To have a happy family & peace at home!