THE TERRIBLE STAGE: FROM 2 TO 5 years old


THE TERRIBLE STAGE: FROM 2 TO 5 years old

How to get your toddler to listen

Parents must be warned that even though your toddler looks the cutest, at the age of 2, your child enters the stage when he will start to challenge you. It is called the terrible 2 and it can last until his 5 years old.

It is the stage when your “baby” will systematically say NO to everything you will tell him.

So how can you get your toddler to listen to you?1.Tell him before hand  of the daily plans you have for him 1 day  ahead  or in the morning for the afternoon, so he has time to process and agree to do so.2.Use the carrot  strategy: you know by now what your child loves so tell him he will be rewarded by having or doing what he likes the most, to help him moving towards your plans  for his day.3.Ask him if he likes your plans for the day and if he agrees, make him to commit with a hi 5.

      It usually works pretty well and it trains your child to think and to commit.

LỨA TUỔI KHÓ TRỊ NHẤT: TỪ 2 ĐẾN 5 Tuổi

Làm cách nào để giúp trẻ biết nghe lời

Cha mẹ phải biết điều này: dù con bạn có dễ thương cỡ nào thì đến khoảng 2 tuổi trẻ sẽ bước vào giai đoạn rất thách thức cho bạn. Đây được gọi là giai đoạn“ 2 tuổi khó trị ” , giai đoạn này sẽ kéo dài đến 5 tuổi. 

Đây sẽ là giai đoạn mà con bạn sẽ “ luôn nói KHÔNG” với bất kì điều bạn nói với chúng.

Vậy làm thế nào để trẻ chịu vâng lời bạn?

1.Thông báo trước cho trẻ kế hoạch hằng ngàycủatrẻ, bạn có thể làm điều này một ngày trước hoặc vào mỗi sáng để chuẩn bị cho buổi chiều, để trẻ có thời gian để tiếp thu và đồng ý làm theo.

2.Sử dụng chiến lược “NHỬ MỒI”: bây giờ bạn biết những điều con bạn yêu thích rồi. Vậy thì hãy nói cho chúng biết là : chúng sẽ được thưởng thứ mà chúng thích hoặc được làm điều mà chúng thích làm khi trẻ chịu làm theo kế hoạch do bạn đưa ra, nhằm giúp trẻ có động lực cho kế hoạch hằng ngày của trẻ.

3.Hỏi trẻ, nếu trẻ thích kế hoạch bạn đưa ra hoặc đồng ý với kế hoạch đó, thì bạn bảo trẻ cam kết bằng việc móc tay, hoặc đập tay.

Cách này rất hiệu quả và nó huấn luyện con bạn biết tư duy và cam kết.