HOW TO HANDLE A TODDLER? Cách giáo dục trẻ?


THE 2ND PHASE IN A CHILD’S LIFE IS AS HARD AS THE TEENAGE, WHY?

 – Psychologists will tell you that it is vital that your toddler must start to build his own personality by testing your limits.

– Parents, even though your toddler looks very cute, it is the time, you must be firm and start to educate your child.

                      A toddler says NO to anything you will tell him

– If you are not firm, your toddler will not feel safe and loved, because your child does not know what is good or bad for him yet, he just tests you and if you don’t show him that you know what is good or bad for him, he will grow insecure.

                          This period lasts from 2 to 5 years old 

– If you want a balanced and happy child, you must correct and teach your toddler, what is good from what is bad for him.

GIAI ĐOạN THứ 2 CỦA TRẺ CŨNG KHÓ KHÔNG KÉM GIAI ĐOẠN TUỔI TEEN (DẬY THÌ), TẠI SAO?

Các nhà tâm lý học sẽ cho bạn biết rằng rất quan trọng là trẻ nhỏ sẽ bắt đầu xây dựng tính cách của chúng qua việc thử nghiệm giới hạn của bạn.

Ba mẹ. Dù con bạn nhìn rất dễ thương, thì đây là thời điểm bạn phải có lập trường và bắt đầu dạy dỗ trẻ.

               Một  trẻ nhỏ nói KHÔNG với tất cả bạn sẽ nói với chúng

-Nếu bạn không có lập trường chắc chắn, con bạn sẽ không thấy an toàn và được yêu thương, bởi vì con bạn chưa biết được điều gì tốt và điều gì xấu cho chúng. Chúng chỉ thử bạn và nếu bạn không cho chúng thấy rằng bạn biết điều gì tốt và điều gì không tốt cho chúng, chúng sẽ lớn lên trong sự bất an

Giai đoạn này kéo dài từ 2 đến 5 tuổi

-Nếu bạn muốn có một đưa trẻ hạnh phúc và cân bằng. Bạn phải chỉ bảo và dạy chúng những gì tốt và những gì xấu cho chúng.