YOUR CHILDREN


YOUR CHILDREN’S 4TH NEED: EDUCATION

  Human beings need 4 walls to feel safe.

  Your children, as well need 4 walls to feel safe:

   1. ROUTINE.    2. Good FOOD.

   3. ACTIVITIES.  4. EDUCATION. 

   Today, we are going to understand the kind of education that suits your child, the best.

NHU CẦU CỦA CON BẠN: GIÁO DỤC

Con người chúng ta cần một nơi được bao bọc bởi 4 bức tường để cảm thấy an toàn.

Trẻ em cũng cần có 4 bức tường kiên cố bao quanh để chúng cảm thấy an toàn:

1. Thói quen GIỜ GIẤC  2. Đồ ăn NGON

3. HOẠT ĐỘNG LÀNH MẠNH  4. GIÁO DỤC

Hôm nay chúng ta sẽ hiểu về cách giáo dục phù hợp nhất với con bạn

1. STUDY YOUR CHILD’S PERSONALITY:

•Does your child like to be in small groups or big groups?

A. If your child feels more comfortable in big groups, enroll your child in a big school.

1. BẠN HÃY HỌC BIẾT VỀ TÍNH CÁCH CỦA CON MÌNH:

•  Con bạn thích ở trong nhóm nhỏ ít người hay nhóm lớn nhiều người? 

A. Nếu con bạn cảm thấy thoải mái khi ở trong một nhóm lớn với nhiều người, hãy đăng ký cho con bạn vào học tại một trường lớn. 

B. But if he feels more comfortable in small groups, enroll your child in a school with small numbers per class.

Your PURPOSE is to give your child the best chances to study well.

B. Nhưng nếu con bạn cảm thấy thoải mái khi ở trong một nhóm nhỏ, hãy đăng ký cho con bạn học tại một trường mà mỗi lớp có số lượng học sinh ít.

Mục đích của bạn là cho con bạn cơ hội tốt nhất để học giỏi.

      C. If your child has special needs, there are schools on line but you will need a tutor or you can support your child who can study at home

C. Nếu con bạn có những nhu cầu đặc biệt, thì có thể học tại nhà qua mạng, nhưng vẫn cần một gia sư hoặc bạn có thể hổ trợ trẻ học ở nhà.

    2. WHAT ARE YOUR PLANS FOR YOUR CHILDREN’S FUTURE?

       A. If you plan for your children to stay and build their career in your country, enroll them in a National school.

      B. But if you have plans for your children to live abroad, enroll your children in an International school, to prepare them for the different cultures & methods of learning  of foreign countries.

2. BẠN CÓ KẾ HOẠCH GÌ CHO CON BẠN TRONG TƯƠNG LAI CHƯA?

A. Nếu bạn dự định cho con mình lớn lên và xây dựng sự nghiệp tại đất nước mình, hãy cho trẻ vào học tại trường của quốc gia.

B. Nhưng nếu bạn có dự định cho con bạn sẽ sống ở nước ngoài, hãy đăng ký cho trẻ học tại một trường quốc tế, để trang bị cho chúng những nền văn hóa và cách học tập khác của  nước ngoài.

That’s why we open our school that teaches 2 programs to children starting with 1st & 2nd grades, to prepare  children to foreign cultures and different methods of learning.

      We offer our students, the possibility to study in their country, close to their families: foreign cultures and new methods, to prepare them to live abroad, successfully, one day.

Đó là lý do tại sao trường chúng tôi mở ra nhằm dạy 2 chương trình song song , bắt đầu từ lớp 1 và lớp 2, mục đích để trang bị cho trẻ cách học và văn hóa nước ngoài.

Chúng tôi tạo điều kiện cho học sinh có thể: học được văn hóa và phương pháp học mới của nước ngoài ngay trên đất nước mình, và chúng được ở gần bố mẹ. Để chúng được chuẩn bị để sống ở nước ngoài và thành công trong tương lai.