Tips to raise your children well Típ nuôi dạy con tự tin


Are we prepared to be parents?              Chúng ta có được trang bị để làm bố mẹ?

Have we been trained to take this important responsibility to raise our children?

Chúng ta có được huấn luyện để đảm đương trách nhiệm quan trọng nuôi dạy con cái không?
Unfortunately, there is no school for parenting.

Đáng tiếc là không có trường học dành cho bố mẹ.

Do you want some advices to start parenting in a beneficial way for you and for your children?
Ask yourself this question: what is your goal or purpose in parenting your children?
You must see the result of your long investment in your children to start with the right mind.

Bạn có muốn tham khảo một vài lời khuyên để bắt đầu việc nuôi dạy con một cách hiệu quả và ích lợi không?
Hãy thử tự đặt cho mình câu hỏi này: Mục đích và mục tiêu nuôi dạy con của bạn là gì?
Bạn phải nhìn thấy kết quả của quá trình đầu tư dài hạn cho con cái mình để bạn bắt đầu nuôi dạy chúng đúng cách.

Do you want your children to become losers or bad for the society? Of course not.
So how will you raise them?
I will give you a few tips on the next posting.

Bạn có muốn con cái mình trở thành một kẻ thất bại hay một người xấu trong xã hội không?                           Hiển nhiên là không?
Vậy thì bạn sẽ nuôi dạy chúng như thế nào?
Trong bài đăng kế tiếp, tôi sẽ chia sẻ vài bí quyết cho bạn.